I februari 2016 fick jag alla skolledares drömjobb. Jag fick i uppdrag att vara pedagogisk ansvarig och konceptansvarig för byggande av Kvibergsskolan F-9. Jag fick leda projektgruppen och utformandet av Kvibergsskolan F-3 och Kvibergsskolan 4-9.

Kvibergsskolan F-3 var redan ritad av Tengboms och den var byggnadsmässigt en relativt traditionell 2-parallellig F-3 skola som skulle rymma 240 elever.
Däremot startade vi från scratch att planera Kvibergsskolan 4-9 och där var arkitekterna från Sweco.

Jag hade skrivit en pedagogisk verksamhetsidé som beskrev alla delar i skolan alltifrån vision och värdegrund till arbetssätt, organisation, schema och kraven på digital infrastruktur och lärmiljö.

Vision

En viktig del var att ta fram en vision/slogan och värdeord. Och vår vision är #hållbarttillsammans och den innehåller tre väsentliga delar:

  • #(hashtag) anger att skolan byggs för en digital tid
  • hållbart för att hållbarhets perspektiven ska finnas med och dessutom utöver de tre vanliga, även pedagogisk hållbarhet.
  • tillsammans att samarbeta elever, personal och omgivningen emellan är en förutsättning för att lyckas.

En regel

Skolan har bara ha en regel och utifrån den utformas hur man ska uppträda och vara för att visa hänsyn och skapa studiero. Vi lånade den från Pia Sundhage; Vi vill varandra väl och gör varandra bra.

Pedagogisk grundsten

Vi hade studerat och inspirerats av 21st century skills och de 4C som de hade tagit fram som viktiga kunskaper i dagens och morgondagens samhälle. Vi översatte det till 4K.

Skolan följer givetvis läroplan och skollag men vi ville att 4K ska prägla kunskapsinhämtandet.

Allt hänger ihop

Vi använde en variant av SPSM:s tillgänglighetsmodell för att beskriva hur allt hänger ihop. Det är otroligt viktigt att hela tiden beskriva hur skolan ska arbeta, hur vi ska ha det tillsammans och hur då lokaler och miljöer ska vara utformade.
Figuren har också använts flitigt när vi upphandlar inredning och när vi ska beskriva vad som präglar skolan. Ett bra sätt att arbeta med personal var s k storytelling för att förankra visionen och värdeorden.

Fysisk lärmiljö

Jag hade ett nära samarbete med Peter C Lippman i utformande av lärmiljöerna. Peter och jag hade långa nattliga digitala möten (han bodde på Nya Zeeland då). Han har lyft upp Kvibergsskolan som ett projekt på sin sida ”Places Created for Learning” – case tudies.
När vi har beskrivit hur skolans lärmiljö ska vara utformad har vi dels använt Peter Lippmans ”Evidens Based Learning Design” och vi har också sneglat på Thornburgs model ”Campfires, caves and watering holes” och inspirerats av Ante Runnqvists (codesign) beskrivning av de tre dimensionerna av hur lärmiljöerna bör utformas:
Variation för individens skull
Variation för pedagogikens skull
Möjlighet till koncentration och fokus.

Gör en rundvandring i Kvibergsskolan – film av DigITeam 4-9 (elever)

Arbetssätt

Byggnaden (4-9) består av 5 delar. Fyra arbetsenhetsytor för 180 elever vardera, 2 st 4-6 och 2 st 7-9. Skolan är inte uppe i maximalt elevtal, men har sedan ht -21 år 4-9. Sedan finns det en central del för alla kring Navet som heter den ”Kreativa Arenan”. I arbetsenhetsytorna har man ”fokusämnen” och i den Kreativa arenan har man KA-pass och där finns bibliotek, musik, bild/media, verkstäder (slöjd), Makerspace och elevcafé.

Från början ingick en elev i tre olika grupper:

Varje arbetsenhet har 3 x 90 minuter KA-pass i den Kreativa arenan. Läsåret bryts av gemensamma teman men man har kontinuerligt fokusämnen i sin arbetsenhetsyta. Det fanns en schemaansvarig i varje arbetsenhet och det fanns en utvecklingsledare som planerar tema. Nu planeras tema av alla pedagoger tillsammans.

Digitalisering

Skolan är en del av det digitaliserade samhället som utvecklas i allt snabbare takt. Och Kvibergsskolan har mycket hög digital standard på digitala verktyg och andra resurser. Trådlös överföring till alla displayenheter varav många är mobila. Två studios, en i bilden med greenscreen och en i musiken med professionella inspelningsmöjligheter.

I Navet finns en stor trappgradäng och där finns en avancerad musik- och ljusanläggning för större samlingar och scenframträdanden. Den stora musiksalen har också en scen med avancerad ljud- och ljusanläggning. I den kreativa Arenan finns också ett Makerspace med stora möjligheter att arbeta med programmering, robotar och 3D-skrivare.
Varje arbetsenhet har två teatrar (gradänger) med avancerad displaymöjligheter.
Skolan deltar i ett forskningsprojekt som handlar om didaktisk design i flexibla lärmiljöer och har kommit mycket långt i att använda digitala resurser och multimodal undervisning i såväl närundervisning som fjärrundervisning.
Läs om skolans forskningsprojekt DigiFlex: Klicka här och se filmen om tanketärningar.

Sociala Medier

Sociala medier har varit mycket viktiga under hela utvecklingsperioden. Informationsbehovet har varit stort till blivande elever och föräldrar men också till alla som följt projektet med ”skolan utan väggar”. Förutom en välutvecklad Facebooksida hade vi en hemsida där vi redovisade alla ritningar mm. Och en del av sidan var ”Frågor och svar” där vi kunde bemöta och informera. Det var väldigt betydelsefullt särskilt under den turbulenta våren 2018 de det skapades ett drev av missförstånd och också motstånd mot den progressiva skolmodellen. Ett exempel var när en välkänd skribent ”varnade” för Kvibergsskolan. Läs mer.

Han fick sedan svar på tal av dåvarande skolborgarrådet som ansåg att Kvibergsskolan skulle stå modell för alla nya skolor. Läs mer

Det finns mycket skrivet om Kvibergsskolan. Faktum är att den har blivit Göteborgs populäraste skola Läs mer

När skolan var färdig så lades Facebooksidan ner och ersattes av Instagram.Besök gärna Skolans hemsida och skolans instagram