Nyligen publicerade Skolinspektionen årets Skolenkät som går ut till hälften av Sveriges elever i år
5 och 8 i grundskolan. Den visar att 85% av lärarna upplever studiero på lektionerna men endast
37% av eleverna i år 5 och 42% av eleverna i år 8. Dessutom tycker 23% av eleverna i år 5 att de
ibland, sällan eller aldrig får den hjälp de behöver och i år 8 är det 31%. 20% av eleverna i år 5
och 34% av eleverna i år 8 att de sällan eller aldrig upplever att lärarna får dem att bli
intresserade av skolarbetet.

Debatten om skolan går hög och mycket behöver förändras.

Lärares dåliga arbetsmiljö och tunga arbete med dokumentation, elevhälsans otillräcklighet, undermåliga skollokaler och omoderna lärmiljöer, IT-system som inte fungerar. Vi måste komma
tillrätta med marknadsskolan och den skolsegregation den skapar. Ja, listan kan göras lång. Allt fler politiker kommer med populistiska förslag och uttalanden om att ”stöket i skolan måste stoppas”, ”återupprätta kunskapsskolan”, ”nedmontera flumskolan”, ”ge lärare och rektorer ökade befogenheter att ingripa mot elever som
stör”, ”obligatorisk lovskola och kvarsittning”, ”förbjud mobiltelefoner”, ordningskontrakt och andra repressiva åtgärder.

Digitaliseringschocken under pandemin visade att undervisningen blev mer traditionell och enahanda enligt Skolinspektionens ”Kvalitet i undervisning på distans” . Enligt Skolporten så halkar Sverige efter i digitaliseringen av skolan. Många elever lider av psykisk ohälsa och är stressade av prov- och betygshets och skolans elevhälsa räcker inte till. Elevernas läsande minskar drastiskt, inte minst bland pojkarna. Det finns ingen ”slukarålder” längre och vi vet att läsförmågan är avgörande för lärandet. Vår miljö är och kommer att bli en helt livsavgörande fråga, som engagerar ungdomar och omsorgen om vår miljö och framtid är en drivkraft som ska tas tillvara. Nästan alla elever från förskoleklass till år 9 har en smartphone och lever i en multimodal värld.

Vad behövs för att undervisningen ska Vara relevant för eleverna och därmed skapa studiero?

Lärarna måste få mer tid för kollegialt lärande
och att planera tillsammans. På många skolor
behöver lärmiljöerna moderniseras och den
digitala infrastrukturen förbättras.
Undervisningen behöver utvecklas för att väcka
elevernas intresse.

Då krävs
• formativ bedömning för att minska betygs- och provhetsen
• en varierad undervisning s.k. Blended Learning
• att digitaliseringens möjligheter tas tillvara och för en multimodal undervisning
• modern teknik som VR och XR för att göra undervisningen mer upplevelsebaserad
värdeskapande lärande, dvs lära på riktigt där det finns mottagare för elevernas arbete
• fortbildning – ett digitaliseringslyft så att lärarna använder digitaliseringens möjligheter mer
och utvecklar den digitala didaktiska designen.
• ett skolbibliotek med utbildad bibliotekarie som stimulerar läslusten hos eleverna och stödjer
lärarna och eleverna i MIK-frågor
• ett lärande för elevernas framtida arbetsliv som bygger på EU:s nyckelkompetenser och den
gröna given

Vi måste ta vara på elevernas inneboende kreativitet och lust att lära och skapa en
undervisning som är relevant för deras nutid och framtid.